dijous, 8 de juliol de 2010

L'ANTIC HOSPITAL

Enguany se celebren els 100 anys de la compra que inicià el nord-americà Charles Deering del que és el ara el Palau Maricel i que en aquella època eren un conjunt d'edificacions, la majoria d'elles, cases de pescadors, l'anomenat popularment barri de Sant Joan i d'un edifici singular i històric com era l'antic Hospital de Sant Joan. Aquesta compra beneficià el poble de Sitges de tal manera que, a part de deixar construït uns edificis i recintes museístics de primer ordre, també va resultar una realitat la construcció d'un nou hospital, ubicat als afores i que constituïa una evident millora d'instal·lacions i equipaments sanitaris. Fins aleshores, no cal dir-ho, l'hospital arran de mar, oferia les mancances i deficiències de ser un edifici antic sense massa possibilitats de millores.


COSTUMS PERDUDES


Ha desaparescut l'antich hospital y iglesia de Sant Joan Bautista. El prop vinent divendres, festivitat de Sant Joan, ja no tindrà lloch enguany la festa patronal de nostra iglesia de Sant Joan, la més antigua de la vila, de la que tants recorts d'infantesa ne guardem quants haviem concorregut a les poètiques funcions del mes de Maig, que'n temps del inolvidable Pare Joan s'hi celebraven a cárrech de les Rdes. Mares de la Inmaculada Concepció, prenenthi part les alumnes del Cólegi, quin edifici, adossat al hospital ab fatxada en el baluart de Santa Catalina, costejá generosament el bon patrici D. Agustí Milà y Ballester. Dites religioses n'hi celebraven també solemnement la festa de la Puríssima Concepció de Maria, la patética novena á Jesús Nazareno, les funcions de Semana Santa ab el bonich Monument radiant de llum. També s'hi celebrava anys enrera, entre altres piadoses funcions, la festa de la Mare de Deu de la Mercè en son propi altar.
La igleslia de Sant Joan sembla qu'existía avans de l'any 1326, segons se desprèn de la última voluntat de D. Bernard de Fonollar, Senyor de Sitges, disposant en aquesta data son enterrament en dita iglesia.
Aquest temple sembla sofrí algunes transformacions, conservantse solsament les antigues arcades que'ns indiquen son primitiu estil arquitectónich. L'altar maior era molt sencill, pintat sobre llens ab la imatge escultural del Patró Sant Joan dins de una capelleta ab altres dos Sants a cada part. (…) Aquest hospital al cuidado de les Religioses de la Inmaculada Concepció, ha sofert algunes modificacions en diferents èpoques y mercés als llegats de bons patricis se'l dotà de més comoditats y de major número de celdes, per resultar insuficients els primitius departaments per albergar els malalts de la vila. Del nostre temps recordem una reforma portada a cap quan l'administració de D. Mariano Carbonell Mestre y una altre de D. Agustí Milà Ballester; aixis com la construcció de la Sala Antun
ez, situada en el segon pis y destinada exclusivament a les enfermetats infeccioses, costejant dites obres l'Excm. Sr. D. Liuís Antúnez, essent digníssim Governador civil de Barcelona en l'any 1887. (…) Com dihém al principi, la iglesia y hospital de Sant Joan Bautista tanca ses portes el dia 9 de Juny de 1910, celebranthi el día avans l'última Missa el Beneficiat Rvnt. D. Joseph Figuls, passant el vell edifici a ser propietat del súbdit americà Mr. Carles Deerinc; y fins que's pugui inaugurar el nou hospital que, ab el mateix nom, se projecte construir en els terrenos coneguts per La Pedrera, qu'eran propietat de D. Sebastià Sans y Bori, s'ha habilitat l'espayosa casa número 30 del carrer Major, ab fatxada també en el carrer de Àngel Vidal, ahont s'han albergat interinament els malats y assilats existents en l'hospital de Sant Joan, quina desaparició en el vell casal aixecat demunt del rocam que n'acaricia les ones del Mediterrá, resulta un succés de gran importancia pera continuarlo en la historia de Sitges.RELÓS. El Eco de Sitges, 19 juny 1910