dissabte, 15 de maig de 2010

L'ANTIC HOSPITAL (I)

COSTUMS PERDUDES
Tot just ara fa cent anys, es publicà un article a L'Eco de Sitges, amb data de 19 de juny de 1910 on un tal Relós, pseudònim que no he pogut identificar, signa tot un article que fragmentem en dos parts on descriu, donant tota una sèrie de detalls interessantíssims sobre el desaparegut hospital de Sant Joan, comprat per Mr. Charles Deering, convertint-se en part emblemàtica del conjunt Maricel.
Ha desaparescut l’antich hospital y esglesia de Sant Joan Bautista. El prop vinent divendres, festivitat de Sant Joan, ja no tindrà lloc enguany la festa patronal de nostra esglesia de Sant Joan, la més antiga de la vila, de la que tants recorts d’infantesa ne guardém quants havíem concorregut a les poétiques funcions del mes de Maig, que’n temps del inolvidable Pare Joan s’hi celebraven a cárrech de les Rdes. Mares de la Inmaculada concepció, prenent’hi part les alumnes del Colegi, quin edifici, adossat al hospital ab fatxada en el baluart de Santa Catalina, costejà generosament el bon patrici D. Agustí Milà y Ballester. (...) La esglesia de Sant Joan sembla qu’existia avans de l’any 1326, segons se desprèn de la última voluntat de D. Bernard de Fonollar, Senyor de sitges, disposant en aquesta data son enterrament en dita iglesia.
Aquest temple sembla sofrí algunes transformacions, conservant-se solsament les antigues arcades que’ns indiquen son primitiu estil arquitectónich. L’altar major era molt senzill, pintat sobre llens ab la imatge escultural del Patró Sant Joan dins de una capella ab altres dos sants a cada part. Aquest altar fou renovat recentment. A la dreta hi havia un nou altar dedicat a la Inmaculada Verge per les Mares Concepcionistes; entremitg del presbiteri y la primera aracada n’hi havia l’altar del Ecce Homo a la dreta y el de Sant Antoni Abat a la esquerra; entre la primera y segona arcada estava l’altar de la Verge de la Mercé, tancat ab un reixat de ferro, y enfront s’hi admirava un retaule de Sant Bartomeu y Santa Tecla, que havía figurat com altar major de la Parroquia avans de constuirse l’actual, com també havía pertenescut a la iglesia parroquial l’altar de Sant Liri que fa pochs anys se destiná al Nen Jesús de Praga que ara s’ha cedit al Colegi del Sagrat Cor de Jesús a cárrech dels Germans Maristes; un altre dedicat a la Mare de Deu del Roser i altre retaule que fou sustituit per una part del magnifich barroc de Sant Ramon que’s tragué de la Parroquia al construirs-hi el nou altar dedicat a Sant Josep.

Seguirà...

1 comentari:

Florenci Salesas ha dit...

No comprenc com ningú ha fet cap comentari a aquest article. Estàs fent una tasca de recuperació oportuníssima, que mou a reflexions molt variades i profundes.

En cada època, el nou esbandeix el vell, i els que han crescut amb el vell moren de melangia.

Moltíssimes gràcies!