dilluns, 18 de març de 2013

INAUGURACIÓ DEL CAU FERRAT COM A MUSEU

Ara fa 80 anys, tota la premsa catalana es feia ressò de la inauguració del Cau Ferrat com a museu públic. Així ho feia, també, La Publicitat del dissabte 15 d’abril de 1933 amb el títol de “Demà s’inaugurarà el ‘Cau Ferrat’, de Sitges, com a museu públic” parlant de l'acurada intervenció, i restauració del lloc,  així com la tasca d’inventari i retolació realitzats per la Junta de Museus.


Santiago Rusiñol , en morir, va llegar a la vila de Sitges el seu museu particular del "Cau Ferrat". En rebre el Ilegat, l'Ajuntament de Sitges, fent-se càrrec de les responsabilitats que contreia en entrar en possessió d'un Museu, que havia de convertir-se en Museu públic (la qual cosa implica conservar-lo, divulgar-lo i augmentar-lo), acudí a la Generalitat de Catalunya demanant l'auxili dels serveis tècnics museístics del Govern. El conseller d'Instrucció Pública, senyor Gassol, va atendre la demanda, i requerí la Junta de Museus de Barcelona, que exerceix els serveis dels museus d'art de la Generalitat, perquè es posés d'acord amb l'Ajuntament de Sitges per tal d'organitzar degudament la vida del nou museu sitgetà. D'acord l'Ajuntament de Sitges i la Junta de Museus, constituïren el Patronat del "Cau Ferrat", que presideix el conseller d'Instrucció Pública, senyor Gassol, i és format per l'alcalde i tres regidors de Sitges, senyors Costa, Pasqual, Ibañez i i Planes; pel president i tres vocals de la Junta de Museus de Barcelona, senyors Llimona, Soler i March, Rebull i Pere Comes; per Josep Maria Planas, delegat de la família Rusiñol, i per quatre artistes veïns o fills de Sitges, que són els senyors Joaquirn Sunyer, Trinitat Catasús, l’escultor Jou i el senyor Arcadi Mas i Fontdevila. Els serveis tècnics corren a càrrec de l'oficina tècnica de la Junta de Museus de Barcelona i el nou Museu és integrat a la Direcció General dels Museus d'Art, a càrrec del senyor Joaquim Folch i Torres. La secretaria és a càrrec del senyor Josep Mates, per l'Ajuntament de Sitges, i del senyor J. Borralleres, per la Junta de Museus de Barcelona. L'administració, a càrrec del senyor P. B. Tarragó, administrador general dels Museus. Presa possessió del "Cau Ferrat", es procedí a l'inventari, numeració inventariat i fotografia de cada objecte. Després, a la seva classificació tècnica i rotulació explicativa per al públic, suprimint la col•locació de papers i números damunt els objectes, que perjudicarien l'efecte del conjunt. S'ha procedit, encara, a la restauració de l'edifici, restabliment d'instal•lacions d'electricitat i higiene, i d'un servei d'extinció d'incendis suficient, amb aigua i mànigues de defensa de l'edifici i extintors de precaució. Encara s'han posat en valor moltes obres que hi havia al Museu i s'ha procurat en el possible no destruir el bell caràcter que Rusiñol va donar al "Cau Ferrat". S'han integrat a la col•lecció de ferros del "Cau" mes de sis-cents exemplars, que constituïren la col•lecció del Museu de Barcelona, i que en homenatge a Rusiñol i com una continuació de la seva obra, vénen a augmentar la col•lecció de ferros, en vistes a fer un Museu especialitzat, entorn del nucli primitiu que el gran artista va establir. Les instal•lacions i fórmules de defensa de les obres guardades al "Cau" contra els efectes de la humitat salabrosa de la mar propera i de l'excés de llum, demostren fins a quin punt el servei tècnic del Museu ha atès aquest inconvenient que la bellesa de la situació del "Cau Ferrat" comporta. La tasca d'inventari, rotulació, fotografia i restauració ha estat confiada per la Direcció dels Museus als senyors Ràfols, Bofill, Gibert, Prou, Grau, Balaguer i Guinard, de les oficines tècniques de la Junta de Museus de Barcelona. A més, tenint en compte el coneixement que de les coses i de la història del "Cau Ferrat" té el crític i artista senyor Miquel Utrillo, li ha estat encomanada per la Direcció una guia del visitant del nou Museu, que portarà per títol "Una visita al "Cau Ferrat", la qual es posarà a la venda el dia de la inauguració. La data inaugural fou fixada per demà, diumenge de Pasqua, a dos quarts de cinc de la tarda, i revestirà gran solemnitat. L'acte se celebrarà en un clos a l'aire lliure, situat al lloc conegut per "Baluard Vidal i Quadres", proper al "Cau Ferrat" i davant la mar. (...) Entre les dones sitgetanes, i amb motiu d'obrir-se el "Cau Ferrat", s'ha constituït una entitat femenina titulada "El ram de tot l'any a Rusiñol", la finalitat de la qual és l'establir un torn d'associades per portar cada dia un ram de flors al "Cau Ferrat", en testimoni de perpetua gratitud al gran artista. Les associades, el dia de la inauguració, assistiran a la festa, portant cadascuna un ram de flors, que seran dipositats a les dependències del "Cau" i al peu del monument a l'artista. La vila de Sitges, amb els seus hotels i els seus atractius naturals, es prepara joiosament per a la festa inaugural del "Cau Ferrat" com a Museu públic, i a rebre els forasters de Barcelona i de tot Catalunya i fins de Castella i Bascònia i de l'estranger que han anunciat l'assistència a tal festa.